Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een kavel? 

Om voor een kavel in aanmerking te komen, moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

Meerderjarig zijn; 

Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde:
U mag geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Uitzonderingen:

 • de woning of bouwgrond is mede-eigendom en u gaat scheiden (enkel bij inschrijving);
 • uw woning wordt onteigend;
 • uw woning is onbewoonbaar verklaard;
 • uw woning is overbewoond verklaard;
 • u bent minstens 55 jaar oud.

In de laatste twee gevallen moet uw woning binnen het jaar na ondertekening van de verkoopakte verkocht zijn.

Daarnaast mag u ook geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben in het buitenland.

Voldoen aan de inkomensvoorwaarde:
Het gezamenlijk belastbaar inkomen, vermeld op de laatst bekende belastingbrief, mag niet meer bedragen dan:

 • € 38.740,00 voor alleenstaanden;
 • € 58.105,00 voor gehuwden en samenwonenden, verhoogd met € 3.869,00 per persoon ten laste;
 • € 58.105,00 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, verhoogd met € 3.869,00 vanaf de tweede persoon ten laste.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen moet minimum € 9.254,00 bedragen.

2. Hoe kan ik mij op de wachtlijst voor een kavel inschrijven? 

U neemt best telefonisch contact op met de dienst verkoop van de sociale huisvestingsmaatschappij om een afspraak vast te leggen.

Ga terug naar de beginpagina van deze website en klik op de gemeente van uw voorkeur of op het logo van de huisvestingsmaatschappij. U kan ook de postcode invullen van de gemeente waar u wenst te wonen waarna u de nodige informatie krijgt over de sociale huisvestingsmaatschappij, die in die bepaalde gemeente actief is.

3. Welke documenten moet ik meebrengen? 

Voor onze afspraak brengt u uw identiteitskaart en (een kopie van) uw laatste belastingbrief mee. 

4. Wanneer kan ik op de wachtlijst voor een kavel worden ingeschreven? 

U kan worden ingeschreven indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

U bent meerderjarig; 

U voldoet aan de eigendomsvoorwaarde:
U mag geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Uitzonderingen:

 • de woning of bouwgrond is mede-eigendom en u gaat scheiden;
 • uw woning wordt onteigend;
 • uw woning is onbewoonbaar verklaard;
 • uw woning is overbewoond verklaard;
 • u bent minstens 55 jaar oud.

In de laatste twee gevallen moet uw woning binnen het jaar na ondertekening van de verkoopakte verkocht zijn.

Daarnaast mag u ook geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben in het buitenland.

Voldoen aan de inkomensvoorwaarde:
Het gezamenlijk belastbaar inkomen, vermeld op de laatst bekende belastingbrief, mag niet meer bedragen dan:

 • € 38.740,00 voor alleenstaanden;
 • € 58.105,00 voor gehuwden en samenwonenden, verhoogd met € 3.869,00 per persoon ten laste;
 • € 58.105,00 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, verhoogd met € 3.869,00 vanaf de tweede persoon ten laste.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen moet minimum € 9.254,00 bedragen.

U heeft het inschrijvingsgeld betaald van 50 euro per register.

5. Wanneer word ik uit het register geschrapt? 

U wordt uit het register geschrapt als:

 • u een kavel wordt toegewezen;
 • u hierom schriftelijk verzoekt;
 • u op het ogenblik van de toewijzing niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden (zie vraag 4);
 • u bij de tweejaarlijkse actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
 • u niet of niet tijdig reageert op het aangetekend schrijven (bij toewijzing en actualisatie), tenzij overmacht kan worden aangetoond binnen 15 werkdagen na de betekening van het aangetekend schrijven;
 • u een aanbod weigert die aan uw keuze qua ligging en grootte voldoet, tenzij u binnen 5 werkdagen na de weigering hiervoor schriftelijk een gegronde reden aangeeft;
 • u een kavel wordt toegewezen en u nadien beslist deze niet te kopen;
 • u werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die u te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven.

Enkel in de eerste vier gevallen wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Actualisatie

De inschrijvingsregisters worden tweejaarlijks geactualiseerd (oneven jaren) waarbij wordt nagegaan of u nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde (zie vraag 1).

Uw kandidatuur wordt geschrapt als:

 • u niet of niet tijdig reageert (= binnen 10 werkdagen) op het aangetekend schrijven dat u in het kader van deze actualisatie werd toegestuurd (het inschrijvingsgeld wordt dan niet terugbetaald);
 • u niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

6. Hoe gebeurt de toewijzing? 

Bij toewijzing van kavels houdt de huisvestingsmaatschappij achtereenvolgens rekening met:

 1. kandidaten die binnen het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij wonen en opnieuw moeten worden gehuisvest;
 2. kandidaten die een woning bewonen dat binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
 3. de chronologische inschrijvingsvolgorde.

Binnen bovenvermelde voorrangsregels wordt voorrang gegeven aan kandidaat-kopers die over een voldoende band beschikken met de gemeente waarin de kavel is gelegen. U moet hiervoor minstens voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

 • gedurende minstens zes jaar onafgebroken in de gemeente of in een aangrenzende gemeente hebben gewoond, gelegen in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij;
 • gemiddeld minstens een halve werkweek in de gemeente werken;
 • een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben, bv. schoolgaande kinderen.

U wordt per brief op de hoogte gebracht van de toewijzing.

Wanneer u de kavel niet wenst aan te kopen, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Wenst u de kavel wel aan te kopen, dan ondertekent u een voorlopige verkoopovereenkomst.
Zodra uw lening in orde is, kan u de kavel kopen en wordt u eigenaar.